Szájer Mémek | mek.oszk.hu

A Szájer Mémek keresed?, hivatalos webhelye a mek.oszk.hu. Ha többet szeretne megtudni a Szájer Mémek, olvassa el az alábbi útmutatót.

Jeremiás könyve

https://mek.oszk.hu/00100/00176/html/jer.htm
Jer 1.10 „Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, … Mert megszámlálhatatlan a vétkük, és hűtlenségeik száma folyton nő. Jer …

A KATOLIKUS BIBLIA

https://mek.oszk.hu/00100/00176/html/
A KATOLIKUS BIBLIA. Szent István Társulat. A Szentírás új fordítása először 1973-ban jelent meg, ezt több kiadás követte. A mai megváltozott körülmények …

József Attila összes versei | MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

https://mek.oszk.hu/11800/11864/html/
konyhánk már homállyal teli. Csönd, – – lomhán szinte lábrakap s mászik a súroló kefe; fölötte egy kis faldarab azon tünődik, hulljon-e.

Petôfi Sándor összes költeményei – Versek 1847 [1/10]

https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184701.htm
Ha már ifjuságom elmegy, Csak e kettő maradjon meg, … Jer ide már, jer ide már, ha mondom, Ne légy olyan akaratos, galambom! … Nincs annyi szám,

a fogyó Hold – Ady Endre összes költeményei

https://mek.oszk.hu/00500/00588/html/vers1004.htm
Se jó, se rossz, se bús, se víg már: Becsületes válasz megy: … Nem tudom ma már, melyik volt több és szebb. … S nem nyílhat a szám átok-szóra.

FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI

https://mek.oszk.hu/00600/00648/00648.htm
A’ fúrfangos eszű Lúdas Matyi tetteit, és már … Öt hat férjfi tseléd, és szintugyan annyi fejér nép … Mert ő menni muszajn Szakkerment a’ Generalis,

MAGYAR NÉPDALOK

https://mek.oszk.hu/06200/06234/html/index.htm
[Este van már, késő este, fél nyolcat ütött az óra. … [Megkereslek szállásodon; …] … [Mennyországba jer, pajtás, jer, pajtás!

CSOK-ot küld a Takarék

https://www.takarekbank.hu/files/17/16/39664.pdf
2016. márc. 25. — ele jé től je len tő sen meg emel – … me kek együt tes szá má tól, va la – … nált in gat lan nál egy gyer mek ese tén.

A har ma dik ge ne rá ci ós egye tem – Felvi

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2011_02/FEMU_2011-2_53-64.pdf
Fel té te le zé sem sze rint az egye te mek nap ja ink ban nem ger jesz tői … leg is zaj lik: ma nap ság az egye te mek túl nyo mó több sé ge a má so dik …

TANTERMI kötelező továbbképzés – 2021.09.22. – MÉK …

https://tako.mek.hu/?m=kepzes&f=adatlap&kid=1242
2021. szept. 22. — Résztvevők maximális száma: 180 fő … Díj (MÉK tagoknak): 12000 Ft + ÁFA … Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy ezt már teljesítette, …

122. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk08122.pdf
a ma gyar gyer mek se bé szet, il let ve an nak nem zet kö zi – … tör té ne té nek és a je len szín ház mű vé sze té nek hi te les,.

72. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk08072.pdf
má nyos, mű sza ki, mű vé sze ti és kul tu rá lis fil mek cse ré jét. 7. Cikk. A két Fél elő moz dít ja mű vé sze ti és iro dal mi in téz mé -.

Hírek – Fejér Megyei Építészek Kamarája

http://www.fejermek.hu/index.php?limitstart=72
2017. jan. 17. — A MÉK elnöksége úgy döntött, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai … sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1.